REFRAME CONSULTING
Tidigare uppdrag

Ledarskapsvision - Utveckla relationer - Ledarskapslyftet

Image

Ledarskapslyftet

I ett större detaljhandelsföretag med över 5000 anställda ville man förändra kulturen för att bättre kunna möta marknadens förväntningar. De områden som identifierades vara viktiga i utvecklingsprocessen var ledarskap, försäljning och arbetssätt.

Vårt bidrag var att förändra synen på ledarskap och ansvar för resultatet från högsta chef till enskild medarbetare ute i organisationen. Som ett led i att förändra kulturen genomförde vi ledarutbildningar i flera steg, men även ett ledarskapslyft för 350 chefer. Ledarskapslyftet syftade till att ganska snabbt få en bred och stabil grund för alla chefer i organisationen att stå på inför framtiden. Tanken var att etablera ett antal ledarverktyg ute i organisationen och utvärdera dess effekter.

Utvecklingen har sedan hållits i och utvecklats bl.a. genom att till föra annat av värde för utvecklingen, så som arbete med värdegrund och rekrytering. Vi har även utvecklat grupper, coachat individer och anordnat temadagar när behov för det har uppstått. Allt ingår i en helhet som syftar till att utveckla den kultur företaget behöver för att bli en vinnare på den egna marknaden.

Image

Ledarskapsvision

All utveckling behöver någon form av startpunkt, något att utgå ifrån och mäta progress emot. Att bara ha ledarutbildningar i allmänhet med lämpligt innehåll ger inte den effekt på lång sikt som många söker och har erfarenhet av. Vi hjälpte den här kunden med att ta fram en ledarskapsvision (att mäta framsteg emot) och en ledarskapsbok (fördjupning och vägledning).

Vi ledde projektet med ledarskapsvisionen och vi skrev ledarskapsboken. Ledarskapsvisionen togs fram med chefer i alla nivåer (involvering). I vilka ledarsituationer såg de att man behövde tänka och göra på ett annat sätt? Resultatet blev en ledarskapsvision med målbild av det goda ledarskapet i just deras organisation för att stödja affären. Det viktiga var inte ett verktyg med skalor, utan de utvecklingssamtal chefer kunde ha med varandra om utveckling och resultat. Idag har det här företaget med sin ledarskapsvision som en central del av sina medarbetarsamtal och alla chefer oavsett nivå har en egen som de följer och följs upp på.

Ledarskapsboken syftade till att väcka nyfikenhet att lära sig mer om ledarskap, men även att ha något att peka på när en ledarskapssituation skulle diskuteras eller hanteras. Med hjälp av boken skulle cheferna kunna bli mer nyfikna på professionen ledarskap och trygga i att bedriva ett aktivt ledarskap. Språket i boken är anpassat efter företagets verksamhet med en hög faktor av att kunna känna igen sig, att teorier och verklighet har en tydlig koppling.

Image

Utveckla relationer

I ett högkompetensföretag där de flesta av medarbetarna och cheferna har mycket hög akademisk utbildning eller liknande behövde relationerna utvecklas. Fokus hade hamnat på annat, och man lade inte tid på det som var önskvärt.

I det här aktuella caset handlade det om status och identitet. Det blev en osäkerhet kring var och ens värde och bidrag till helheten. Uppstår osäkerhet skapas även friktioner. Vårt bidrag blev att sätta fingret på eventuella problem, peka på dem och föreslå en eller flera lösningar.

Vi involverade alla på något sätt och när de väl bestämt sig för att delta och bidra, kunde de helt eller delvis lösa problemen själva. Grunden för det är att hitta utgångspunkterna till upplevda problem, vilket vi gjorde. Vi valde noga metoder utifrån en med kunden gemensam problembild. Problemen är enligt kunden idag helt borta.

Fler tidigare uppdrag

Utvecklingsinsatser

Flertalet utvecklingsinsatser för ledningsgrupper

Värdegrund och företagskultur

Arbete med att utveckla och genomföra integrationsarbete med gemensam värdegrund och företagskultur

Förändringsprocess

Framtagning och genomförande av förändringsprocess av företagskultur och ledarskapssyn

Utvecklingsprogram

Program på grundläggande och fördjupad nivå i ledarskap, personlig utveckling och personligt ledarskap

Anpassad ledarskapsbok

Författare och skapare av anpassad ledarskapsbok för kunds räkning

Deltagarstyrd ledarutveckling

Fördjupad och deltagarstyrd ledarutveckling, s.k. ”open design”, inom näringslivet och offentlig sektor

Verksamhetsanalyser

Flertalet verksamhetsanalyser av och åtgärdsprogram för organisationer på ett strukturellt och personellt plan

Verksamhetsutveckling

Flertalet verksamhetsutvecklings uppdrag

Chefsstöd och coachning

Chefsstöd och coachning av chefer, projektledare och nyckelpersoner

Image

Kontakta oss idag för en,

Fri konsultation

Ring oss för mer information

070 331 20 68

eller skicka ett mail till

salander@reframeconsulting.se

Image

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er.